Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Go Personal ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Go Personal en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Voorwaarden van CrossFit Go Personal

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen CrossFit Go Personal en Sporter worden gesloten.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. CrossFit Go Personal: CrossFit Go Personal gevestigd te Doetinchem.
b. Sporter: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten.
c. Overeenkomst: Overeenkomst aangaande lidmaatschap tussen CrossFit Go Personal en de Sporter ter zake van sportactiviteiten.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Overeenkomst is strikt persoonlijk.
2. Minderjarigen (onder 18 jaar) dienen de Overeenkomst met handtekening van één van de ouders, dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger, in te leveren bij CrossFit Go Personal.

Artikel 3 Bedenktijd
Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van CrossFit Go Personal) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Sporter heeft dan het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap. Dit recht eindigt op het moment dat Sporter eerder deelneemt aan de sportactiviteiten.

Artikel 4 Duur en beëindiging
1. Sporter gaat een Overeenkomst aan van 6 maanden.
2. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de Overeenkomst te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
3. De Overeenkomst dient schriftelijk of digitaal te worden opgezegd.
4. Tussentijdse opzegging door Sporter is, na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van CrossFit Go Personal mogelijk indien:
- Sporter een ander woonadres krijgt met een afstand groter dan 25 km dan vanaf de huidige woonplaats.
- het voor Sporter als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sportactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 4 bestaat er voor Sporter een bevriezingsmogelijkheid. Als Sporter gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sportactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure, zwangerschap, ziekte, dan kan uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van CrossFit Go Personal de contractperiode aansluitend worden verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
6. Bij een opzegging als bedoeld in lid 4 is CrossFit Go Personal gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage.
7. Tussentijdse opzegging door CrossFit Go Personal is met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande waarschuwing mogelijk indien:
- Sporter een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van de geldende huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- Sporter zich onrechtmatig heeft gedragen jegens CrossFit Go Personal of jegens een contractant van CrossFit Go Personal.

Artikel 5 Tariefswijziging
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. CrossFit Go Personal behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren. Sporter is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden tenzij de tariefswijziging een verhoging van de abonnementsgelden betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 6 Verplichtingen van Sporter
1. Sporter houdt zich aan de door CrossFit Go Personal gegeven instructies en de huisregels.
2. Indien er sprake is van een medische indicatie om niet deel te nemen aan de sportactiviteiten dient Sporter dit vooraf te melden aan CrossFit Go Personal.
3. Sporter dient de aanwijzingen van CrossFit Go Personal c.q. de door hem in zijn opdracht werkzame personen op te volgen. Het is Sporter niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, waarmee Sporter niet bekend is. Indien Sporter niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan CrossFit Go Personal kenbaar te maken, zodat CrossFit Go Personal uitleg kan geven.
4. Het is Sporter niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is Sporter niet toegestaan te roken in de door CrossFit Go Personal beschikbaar gestelde ruimtes.
6. Sporter dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan CrossFit Go Personal mede te delen.

Artikel 7 Tussentijdse wijziging
1. Sporter kan de Overeenkomst tussentijds wijzigen in de vorm van een upgrade van het abonnement, in overleg met en na goedkeuring van CrossFit Go Personal. Een upgrade dient middels een e-mail aan CrossFit Go Personal voor de 23e van de maand kenbaar worden gemaakt. Mutaties zullen de volgende kalendermaand van kracht zijn. Downgraden is niet mogelijk gedurende de eerste contractperiode van 6 maanden.
2. CrossFit Ge Personal behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van te voren bekend gemaakt.
3. CrossFit Go Personal kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. CrossFit Go Personal zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso op of rond de 25e en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
2. Indien automatische incasso niet mogelijk is waardoor het abonnementsgeld niet tijdig door CrossFit Go Personal wordt ontvangen zal op de vijftiende van de volgende maand opnieuw een incassopoging plaatsvinden. Wanneer ook dan niet tot incasso kan worden overgegaan zal CrossFit Go Personal aan het Sporter een factuur worden verzonden waarvoor € 10,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.
3. Bij het niet tijdig voldoen van het abonnementsgeld kan deelname aan de lessen worden ontzegd totdat de totale achterstand is betaald.
4. Een lidmaatschap kan pas worden afgesloten indien alle openstaande vorderingen door Sporter zijn voldaan.
5. CrossFit Go Personal is bevoegd alle buitengerechtelijke kosten en rente aan Sporter door te belasten. Tevens kan CrossFit Go Personal een gerechtelijke procedure starten waarbij alle daarbij komende kosten en rente kunnen worden doorbelast aan Sporter.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke CrossFit Go Personal biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de betreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot directe beëindiging van het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaatschapsgeld zal niet plaatsvinden.
2. Het deelnemen aan de sportactiviteiten en het gebruik van de materialen van CrossFit Go Personal gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. CrossFit Go Personal sluit iedere verantwoordelijkheid of van één van haar trainers uit voor enige schade of het overlijden van Sporter tijdens het deelnemen aan de lessen of verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen.
3. Sporter vrijwaart CrossFit Go Personal voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde lijdt, heeft geleden of zal lijden door zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie indien dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van het lid.
4. CrossFit Go Personal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Sporter.

Artikel 10 Klachten
In geval van klachten met betrekking tot CrossFit Go Personal dient Sporter dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 maanden nadat Sporter de gebreken heeft geconstateerd, te melden bij de directie van CrossFit Go Personal of bij de voor CrossFit Go Personal werkzame personen.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. CrossFit Go Personal verwerkt de persoonsgegevens van Sporter binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
2. CrossFit Go Personal verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit Go Personal en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van CrossFit Go Personal.
3. Sporter heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Go Personal kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet zenden aan CrossFit Go Personal.

Artikel 12 Geschillen
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van CrossFit Go Personal is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten